x
FacebookTwitterGoogle+Instagram
Inici  |  Avís Legal

Avís Legal

TEXT LEGAL

De conformitat amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter personal (LOPD) i del Reial decret 1720/2007 (RDLOPD) del Reglament de desenvolupament de la LOPD, li informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic, han estat incloses a un fitxer titularitat de:

ASSOCIACIÓ D’AMICS VEINS I COMERCIANTS DE LA RAMBLA, [d’ara endavant ASSOCIACIÓ D’AMICS VEINS I COMERCIANTS DE LA RAMBLA], és el titular del portal Web www.amicsdelarambla.cat, que actua exclusivament com a gestora dels continguts del present portal Web, domiciliada a:

LA RAMBLA, 88-94  3r D
Nif: G-58129974
Tel. 933172940

Si vol contactar amb nosaltres, pot fer-ho mitjançant correu postal a l’adreça esmentada al paràgraf anterior, o be a través del correu electrònic a info@amicsdelarambla.cat

S’informa que les dades poden ser utilitzades per l’enviament de comunicacions comercials, per qualsevol mitjà, relatius a altres serveis de la nostra empresa que puguin ser del seu interès. Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça proteccio@amicsdelarambla.cat indicant a l'assumpte “BAIXA DE LA LLISTA DE CONTACTE”.

Així mateix, podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, d’oposició, en els termes establerts per la Llei Orgànica 15/1999, presentant o enviant una sol·licitud per escrit, dirigida a:

AMICS DE LA RAMBLA
LA RAMBLA, 88-94  3r D
08001 - BARCELONA 

o a través del correu electrònic a proteccio@amicsdelarambla.cat I acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l'assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”.

 

AVÍS LEGAL (LSSI)

De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de “Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI)”, posem al seu coneixement la següent informació :

ASSOCIACIÓ D’AMICS VEINS I COMERCIANTS DE LA RAMBLA, [d’ara endavant ASSOCIACIÓ D’AMICS VEINS I COMERCIANTS DE LA RAMBLA], és el titular del portal Web www.amicsdelarambla.cat, que actua exclusivament com a gestora dels continguts del present portal Web, domiciliada a:

LA RAMBLA, 88-94  3r D
Nif: G-58129974
Tel. 933172940

Si vol contactar amb nosaltres, pot fer-ho mitjançant correu postal a l’adreça esmentada al paràgraf anterior, o be a través del correu electrònic a info@amicsdelarambla.cat

 

CONCEPTE D’USUARI

 La utilització del Lloc Web atribueix la condició d'Usuari, i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per ASSOCIACIÓ D’AMICS VEINS I COMERCIANTS DE LA RAMBLA, en el mateix moment en què l'Usuari accedeixi a la Web. En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que pot sofrir modificacions.

 

INFORMACIÓ SOBRE ELS VINCLES “LINKS” 

ASSOCIACIÓ D’AMICS VEINS I COMERCIANTS DE LA RAMBLA no es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d'un vincle o accés a una Web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l'usuari i ASSOCIACIÓ D’AMICS VEINS I COMERCIANTS DE LA RAMBLA no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un vincle aliè a la Web de www.amicsdelarambla.cat, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la informació obtinguda a través d'ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d’us o mal ús d’un vincle, tant en connectar al Lloc Web www.amicsdelarambla.cat com al accedir a la informació d'altres webs des del mateix Lloc Web.

 

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines Web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s'incorporen canvis a la informació continguda. ASSOCIACIÓ D’AMICS VEINS I COMERCIANTS DE LA RAMBLA pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.

També s'adverteix que els continguts d'aquesta Web, tenen la finalitat d’informar i mantenir el contacte amb vostè, enviar-li informació dels nostres serveis, segons el previst en el present avís legal i la resta de textos legals del present Lloc Web.

 

INFORMACIÓ SOBRE L'EXEMPCIÓ DE TOTA RESPONSABILITAT DERIVADA D'UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT

ASSOCIACIÓ D’AMICS VEINS I COMERCIANTS DE LA RAMBLA declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts en Internet, qualsevol que sigui la seva causa.

Així mateix, ASSOCIACIÓ D’AMICS VEINS I COMERCIANTS DE LA RAMBLA no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d'aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus.

ASSOCIACIÓ D’AMICS VEINS I COMERCIANTS DE LA RAMBLA no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d'errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que ASSOCIACIÓ D’AMICS VEINS I COMERCIANTS DE LA RAMBLA realitza els seus millors esforços a evitar aquest tipus d'incidents. En cas que l'Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels “websites”, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

 

INFORMACIÓ RELATIVA A LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL 

L'estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat de ASSOCIACIÓ D’AMICS VEINS I COMERCIANTS DE LA RAMBLA.

Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic i, en general qualsevol altra forma d'explotació, parcial o total dels elements referits en l'apartat anterior. Aquests actes d'explotació només podran ser realitzats en virtut d'autorització expressa de ASSOCIACIÓ D’AMICS VEINS I COMERCIANTS DE LA RAMBLA i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de ASSOCIACIÓ D’AMICS VEINS I COMERCIANTS DE LA RAMBLA.

Només està autoritzat per a l'ús privat del material documental elaborat per ASSOCIACIÓ D’AMICS VEINS I COMERCIANTS DE LA RAMBLA. En cap cas, podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualssevol dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats.

Excepte autorització expressa de ASSOCIACIÓ D’AMICS VEINS I COMERCIANTS DE LA RAMBLA, no es permet l'enllaç a “pàgines finals”, el “frame” i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o “home page” www.amicsdelarambla.cat.

Els signes distintius (marques, noms comercials) de ASSOCIACIÓ D’AMICS VEINS I COMERCIANTS DE LA RAMBLA, estan protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualssevol d'aquests, excepte autorització expressa i per escrit de ASSOCIACIÓ D’AMICS VEINS I COMERCIANTS DE LA RAMBLA.

 

NO COMPARTEIXI LA SEVA INFORMACIÓ PERSONAL

ASSOCIACIÓ D’AMICS VEINS I COMERCIANTS DE LA RAMBLA mai li enviarà un correu electrònic ni li trucarà per telèfon per demanar-li que reveli o verifiqui la contrasenya del seu compte a ASSOCIACIÓ D’AMICS VEINS I COMERCIANTS DE LA RAMBLA, ni els seus números de compte bancària o targeta de crèdit, ni cap altre tipus d'informació personal. En cas que algú es posi en contacte amb vostè o de rebre un correu electrònic no sol·licitat que li demani alguna de les dades anteriors, no respongui i comuniqui-ho immediatament a NOMBRE EMPRESA, perquè procedeixin a la investigació de l'incident.

 

IDENTIFIQUI ELS CORREUS ELECTRÒNICS FALSOS (intents de 'spoofing' o 'phishing')

Ignori tot correu electrònic que rebi en el qual se li sol·liciti informació personal o que li redirigeixi a una altra pàgina web que no sigui propietat de ASSOCIACIÓ D’AMICS VEINS I COMERCIANTS DE LA RAMBLA, o de societats del seu grup, o en el qual se li demani que pagui en un mitjà diferent de l’autoritzat per ASSOCIACIÓ D’AMICS VEINS I COMERCIANTS DE LA RAMBLA, ja que podria ser un intent de suplantació de personalitat ('spoofing' o 'phishing'), i haurà de considerar-ho fraudulent.

ASSOCIACIÓ D’AMICS VEINS I COMERCIANTS DE LA RAMBLA utilitza el domini "www.amicsdelarambla.cat” per els seus correus electrònics. Si vostè rep un correu electrònic amb un format diferent, com per exemple: llaberia.security@hotmail.com, pot estar segur que és un correu fals.

Alguns correus electrònics que practiquen phishing contenen enllaços a llocs web que utilitzen la paraula “ASSOCIACIÓ D’AMICS VEINS I COMERCIANTS DE LA RAMBLA” a la seva URL.

Si així i tot vostè fa clic en un correu electrònic que practica phishing i és redirigit a una pàgina que s'assembli a “Al seu Compte” o a qualsevol que li demani verificar o modificar la seva informació personal, ignori-la i consideri-la com a fraudulenta.

 

COMUNIQUI ELS INTENTS DE 'phishing'

Enviï un correu electrònic a l'adreça info@amicsdelarambla.cat i adjunti el correu electrònic que considera fals. En adjuntar-nos aquest correu electrònic fraudulent, ens està ajudant a localitzar el seu origen.

Si no pot adjuntar el correu electrònic fals, reexpedeixi-ho a info@amicsdelarambla.cat i inclogui la major quantitat d'informació possible sobre el mateix.

 

Política de Privacitat (LOPD)

ASSOCIACIÓ D’AMICS VEINS I COMERCIANTS DE LA RAMBLA està especialment sensibilitzada en la protecció de les dades dels usuaris dels serveis als quals s'accedeix a través del lloc Web. Mitjançant la present Política de Privacitat [d'ara endavant, la Política] informa als Usuaris de www.amicsdelarambla.cat del tractament i usos als quals se sotmeten les dades de caràcter personal que es recapten en la Web, amb la finalitat de que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

ASSOCIACIÓ D’AMICS VEINS I COMERCIANTS DE LA RAMBLA considera essencial garantir la protecció de les dades de caràcter personal per això, amb la finalitat de protegir la intimitat i privadesa de tots els interessats (titulars de les dades), posem de manifest la present Política de Privacitat, comprometent-nos a garantir les exigències legals estipulades en la legislació i reglamentació que sigui aplicable en la matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Així doncs, en compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per mitjà del present document, ASSOCIACIÓ D’AMICS VEINS I COMERCIANTS DE LA RAMBLA

informa:

 

Titularitat dels Fitxers

ASSOCIACIÓ D’AMICS VEINS I COMERCIANTS DE LA RAMBLA amb domicili social a:

LA RAMBLA, 88-94  3r D
NIF: G- 58129974

és titular de diferents fitxers que ha inscrit en el Registre General de Protecció de Dades depenent de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i que poden ser consultades a la Web http://www.agpd.es

En concret, les dades recaptades a través de la present Web, s'incorporen al fitxer [USUARIOS WEB / NEWSLETTER], als que li serà aplicada la present política de Privacitat.

 

Recollida i Tractament

El fitxer [USUARIOS WEB / NEWSLETTER], té com a principals característiques:

 

Finalitat

La finalitat de la recollida i incorporació de les dades als citats fitxers consisteixen en:

Per al Fitxer [USUARIOS WEB / NEWSLETTER], oferir la informació sol·licitada pels interessats en el formulari o qüestionari de la pàgina Web www.amicsdelarambla.cat.

Resoldre les qüestions formulades.
Remetre'ls informació sobre els nostres serveis del portal titularitat de ASSOCIACIÓ D’AMICS VEINS I COMERCIANTS DE LA RAMBLA.

 

Encarregat de Tractament

En el cas de que hi hagin tercers que accedeixin a aquest fitxer i amb els quals existeixi obligació de subscriure el contracte que prescriu (l'article 12 de la LOPD). Es signarà aquest contracte sobre els termes que marca el citat article, que regularà contractualment l'ús i la confidencialitat de les dades de caràcter personal, de conformitat amb el que es disposa en la legislació vigent.

 

Consentiment

Mitjançant l'emplenament dels diversos formularis contingut a la Web esmentada anteriorment, l'interessat presta el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades siguin incorporats al citat fitxer, sent objecte de tractament per la mateixa de conformitat amb la present Política de Privacitat. De la mateixa manera presta consentiment perquè ASSOCIACIÓ D’AMICS VEINS I COMERCIANTS DE LA RAMBLA, trameti informació periòdica i informar dels nostres serveis.

Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça proteccio@amicsdelarambla.cat indicant a l'assumpte “BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ”

 

Mesures de Seguretat

ASSOCIACIÓ D’AMICS VEINS I COMERCIANTS DE LA RAMBLA, ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades de caràcter personal legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori dels mateixos.

 

Drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició

Els interessats titulars de les dades contingudes en el fitxer [USUARIOS WEB / NEWSLETTER] així com els titulars de dades contingudes en qualsevol dels fitxers titularitat de, ASSOCIACIÓ D’AMICS VEINS I COMERCIANTS DE LA RAMBLA, podran dirigir-se a l'entitat, com a responsable dels fitxers, amb la finalitat de poder exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, i si escau oposició (Drets ARCO) respecte de les dades incorporades en el tractament. Aquests drets tenen caràcter “personalíssim”, per la qual cosa únicament podran ser exercitats pel propi interessat, o el seu representant legal, prèvia acreditació de la seva identitat, o si escau, de la suficiència de la representació.

El dret d'accés, a exercitar amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat. En exercitar el dret d'accés, l'interessat podrà optar pels següents sistemes de consulta del fitxer:

- l'enviament d'un correu electrònic a:

info@amicsdelarambla.cat


- Comunicació per escrit dirigida a:

ASSOCIACIÓ D’AMICS VEINS I COMERCIANTS DE LA RAMBLA,
LA RAMBLA, 88-94  3r D.

ASSOCIACIÓ D’AMICS VEINS I COMERCIANTS DE LA RAMBLA, procedirà a notificar la seva decisió en el termini d'un mes. Si fos en sentit afirmatiu, l'interessat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies següents a la seva notificació.

El dret de rectificació i cancel·lació podran ser exercitats, conformement a les següents previsions, sempre que l'interessat consideri que les dades recollides en els nostres fitxers són inexactes, incomplets, inadequats o excessius. En aquest cas, podrà exercitar-los a través d'algun dels mitjans anteriorment previstos.

ASSOCIACIÓ D’AMICS VEINS I COMERCIANTS DE LA RAMBLA, procedirà a la rectificació o cancel·lació dins dels 10 dies següents al de la recepció de la sol·licitud.

 

Canvi de Normativa

ASSOCIACIÓ D’AMICS VEINS I COMERCIANTS DE LA RAMBLA, es reserva el dret de modificar la present política amb l'objecte d'adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials així com les que poguessin derivar-se de “codis tipus” existents en la matèria. Tals canvis seran comunicats amb l'antelació que sigui necessària a la nostra pàgina Web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es considerés atorgat conformement als termes de la present política.

Qualsevol dubte, pregunta o comentaris que pogués albergar amb referència a la present normativa, no dubti a consultar-les dirigint la seva comunicació sobre aquest tema a proteccio@amicsdelarambla.cat

La Rambla de Barcelona

La Rambla és un dels indrets de Barcelona on bull més activitat, una ciutat dins d'una altra ciutat.

Guíes de visita

  • Saba Aparcaments,S.A
  • 128 Rambla Restaurant
  • Apartamentos Mur-Mar
  • Pelleteria Prieto
  • Restaurant Núria
x