Amics de la Rambla

Amics de la Rambla

Amb la publicació al BOPB s'obre el període d'exposició pública del Projecte executiu de reurbanització de La Rambla

31 de març de 2021

Avui s’ha publicat al BOPB l’anunci de l’aprovació del Projecte executiu de reurbanització de La Rambla.

Amb aquesta publicació, s’obre el període d’exposició pública (de 30 dies) i de presentació d’al·legacions.

El Projecte es podrà consultar aquí:

https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/exposicio-publica

(tot i que ara mateix, a les 16:45 h del 31/03 encara no està disponible)

 Aquest és el text de l’anunci publicat que també adjuntem en format pdf:

 La COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT, en sessió

de 16 de març de 2021, ha aprovat la següent proposta d’acord:

(1BC 2018/121)

APROVAR inicialment el Projecte executiu de reurbanització de la Rambla, al Districte de Ciutat Vella de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’informe Tècnic del Projecte que figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 44.563.976,90 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya;

SOTMETRE’L a informació pública, durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un dels diaris de més circulació de Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents;

COMUNICAR el present acord a la Delegación Especial del Ministerio de Defensa; i

SOL·LICITAR a aquest mateix Ministerio el preceptiu informe i autorització, que s’haurà d’obtenir amb caràcter previ a l’aprovació definitiva del Projecte.

El projecte restarà exposat al públic pel termini de trenta (30) dies hàbils i podrà consultar-se telemàticament al web

https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/exposicio-publica

i també al Departament d’Informació i Documentació de la Gerència d’Ecologia Urbana, mitjançant el sistema d’Atenció en Línia:

https://w10.bcn.cat/APPS/irsconsultesWeb/continuar.executant.do?detall=4689&directo=0

Dins el termini esmentat, que començarà a comptar a partir de l’última de les publicacions (en el Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris de mes divulgació), els interessats podran examinar-lo i presentar les al·legacions que considerin pertinents.

LA RAMBLA DE BARCELONA
La Rambla és un dels indrets de Barcelona on bull més activitat, una ciutat dins d'una altra ciutat.
Carregant...
x
X