Amics de la Rambla

Amics de la Rambla

Aprovada la nova regulació dels pintors de La Rambla

31 de juliol de 2014

Un cop publicada al butlletí oficial de la Província (el passat 19 de juny) es dóna per aprovada la nova regulació dels pintors de la Rambla que té com a objectiu adaptar la normativa existent, de l'any 2000, a les normatives actuals referents a l'ocupació de la via pública.

La concessió de les llicències per poder exercir l'activitat de pintor a La Rambla es farà per concurs públic obert a tothom. De l'1 al 15 de setembre es poden presentar les peticions per poder exercir l'activitat. La nova distribució de l'espai es farà efectiva a partir de l'1 de gener de 2015.

Les persones interessades han de tenir en compte que:

- Les obres hauran de ser originals i pròpies de la persona titular i no s'acceptaran reproduccions ni còpies.

- Les obres hauran de ser creades sobre un suport bidimensionals (amb un gruix màxim de 2 centímetres).

- Els productes utilitzats han de ser respectuosos amb el medi ambient.

- No es podran deixar les obres ni el material al terra.

-El mobiliari inclòs a la parada estarà compost per una ombrel·la, un expositor*, una carpeta que contindrà un màxim de 20 obres, dues cadires* i un cavallet o taula. L'ombrel·la, l'expositor i les cadires es lliuraran a mode de cessió als artistes amb plaça. Aquest material haurà de mantenir-se i tornar-se en cas de finalització del període, renúncia o pèrdua de plaça.

Hi haurà un total de 31 punts autoritzats, situats al tram de la Rambla de Santa Mónica davant la Plaça del Teatre. La parada tindrà unes dimensions de 2x1 metres cadascuna. Cada punt tindrà 2 torns d'activitat, una en dies parells i un altre els dies senars, amb un total de 62 persones autoritzades. Els horaris de cada torn serà de 10 del matí a 2 de la nit.

La presentació de sol·licituds es pot fer per dues vies, aportat la documentació especificada:

- Presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de Ciutat Vella o de Sant Miquel

- Presencialment davant qualsevol oficina de correus de l'estat. En cas de presentar la sol·licitud per correu, els interessats hauran de posar-ho en coneixement del Districte de Ciutat Vella, abans de finalitzar el termini de presentació de proposicions, mitjançant fax, telegrama o correu electrònic (espaipublic-ciutatvella@bcn.cat). Si transcorreguts 10 dies des de l'acabament del termini de presentació de proposicions sense que s'hagués rebut la documentació no serà admesa en cap cas.

Aquí trobareu el model del contingut del fax, telegrama o correu electrònic: https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20000000017

Una vegada revisada la documentació administrativa i en un termini no superior a 7 dies naturals, es reunirà la mesa de contractació que obrirà els sobres i en donarà trasllat a la Comissió de Valoració per tal de valorar la documentació tècnica incorporada al sobre 2. Es confeccionarà una llista amb el resultat ADMÈS O NO ADMÈS, essent la puntuació mínima a assolir per ésser admès de 15 punts.

Els participants que no superin la puntuació mínima de 15 punts, hauran de superar una prova artística on es dirimirà si es APTE o NO APTE per accedir a la bossa d'assignació de places per ordre de puntuació obtinguda en tot el procés.

Un cop esgotades les places, els admesos restants, formaran part d'una llista d'espera i s'incorporaran, per ordre de puntuació obtinguda, a mida que es produeixin baixes.

Un cop concedida la llicència cada persona titular tindrà, en un lloc visible, un cartró d'identificació, facilitat pel Districte de Ciutat Vella i on quedaran protegides les seves dades: (Fotografia, Especialitat -àmbit i categoria- i Torn -parell o senar-). L'autorització és personal i intransferible i no està permès ni canviar ni cedir el lloc o el torn a terceres persones.

Les persones assignades no podran exercir un altre especialitat que no sigui la reflectida a l'autorització. S'haurà de mantenir el mateix tipus d'obra per la que van estar seleccionats i en cap cas es podran passar en un altre especialitat sense autorització expressa de l'Ajuntament de Barcelona.

Qui ho pot demanar?

Poden participar en el procediment de selecció les persones que acreditin una o més de les següents condicions mínimes de capacitat tècnica:

- Experiència en cursos, tallers relacionats amb dibuix i pintura.

- Experiència en participació en concursos o mostres d'arts plàstiques en l'especialitat de dibuix i pintura, els últims tres anys.

- Experiència en la venda no sedentària d'obra inclosa en el camp del dibuix i la pintura.

Més informació: https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20000000017

LA RAMBLA DE BARCELONA
La Rambla és un dels indrets de Barcelona on bull més activitat, una ciutat dins d'una altra ciutat.
Carregant...
x
X