Amics de la Rambla

Amics de la Rambla

Bases legals concurs

28 de desembre de 2023

1. ASSOCIACIÓ ORGANITZADORA DELS SORTEJOS

AMICS DE LA RAMBLA amb domicili a La Rambla, 88-94, 3rD, Barcelona, ​​08002 i identificada amb el número G58129974 organitza els sorteigs d'àmbit nacional, a desenvolupar a través d'Internet, exclusiu per a usuaris residents a Catalunya d'acord amb el que disposa l'apartat “requisits de participació”. La finalitat d'aquest sorteig és premiar la participació dels usuaris a les rutes de Rambling.

2. DATA D'INICI I DATA DE FINALITZACIÓ

Els sorteigs s'iniciaran el dia 29 de desembre del 2023, i finalitzaran el dia 29 de desembre de 2023.

3. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ

Els requisits de participació seran els següents:

●     Podran participar aquelles persones que resideixin a Catalunya i siguin més grans de 16 anys.

●     Només hi podran participar aquells que siguin titulars d'un compte de correu amb què estiguin donats d'alta a la plataforma Rambling.

●     Els participants hauran de finalitzar una de les tres rutes durant el període de participació.

●     Aquells Participants que finalitzin una de les tres rutes entraran directament als sorteigs dels premis indicats a la ruta que hagin realitzat.

4. CONDICIONS DE LA PROMOCIÓ I PREMIS

Es triaran els guanyadors de manera aleatòria. Els guanyadors seran comunicats el dia 2 de gener  a través de la pàgina web d'AMICS DE LA RAMBLA (www.amicsdelarambla.cat). Els premis són els següents:

●     PREMIS RUTA CANALLA

○     2 còctels a Bar del Restaurant CentOnze - Le Meridien

○     Joguina eròtica a concretar en Museu de l'Eròtica

○     Amics de La Rambla: 2 packs de cerveses La Rambla

○     Curs d'idiomes a Bcn Lip

○     Escapada de cap de setmana en apartament al Montseny (2 nits per a 2 persones) cortesia Albium Properties in Barcelona.

●     PREMIS RUTA FAMILIAR

○     1 Family Pack Aquàrium de Barcelona (2 adults + 2 nens).

○     1 Family Pack (1 adult + 2 nens) Aquàrium de Barcelona.

○     Val de 100€ per comprar al Centre Comercial Maremagnum.

○     Pack familiar Museu de Cera de Barcelona (2 adults + 2 nens).

●     PREMIS RUTA NOSTÀLGICA

○     1 llibre "En un principal de La Rambla" de Tona Pous.

○     1 llibre "La Rambla Barcelona" de Cristina Curto.

○     3 llibres de "Rambles de la Vida" de Manuel Montobbio.

○     3 llibres de "Les infermeres en l'atemptat del 17A".

○     Menú per a dues persones al Frankie Gallo Cha Cha Cha.

Els premis no es podran bescanviar per diners en metàl·lic o per qualsevol altre premi, ni poden ser objecte de canvis o alteracions. Els guanyadors podran contactar amb l'associació durant el termini de 10 dies a comptar de la data en què s'anunciï a la pàgina web de la marca. En cas que en el termini estipulat no es produís aquest contacte es procedirà a assignar un altre guanyador. La celebració del sorteig, així com la concessió del premi, queden subjectes a la normativa fiscal vigent.

5. DESQUALIFICACIONS I PENALITZACIONS

Si s'evidencia que qualsevol dels Participants no compleix els requisits exigits a les Bases, o les dades proporcionades per participar no fossin vàlids, la seva participació es considerarà nul·la i quedaran automàticament exclosos dels sorteigs perdent tot dret sobre els premis atorgats. L'empresa es reserva el dret de declarar el sorteig desert.

6. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

A títol enunciatiu, però no limitatiu, no ens responsabilitzem de les possibles pèrdues, robatoris, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar el desenvolupament dels sorteigs, així com tampoc ens responsabilitzem de l'ús que faci el Participant respecte del premi que obtingui. No assumim la responsabilitat en casos de força major o cas fortuït que poguessin impedir la realització dels sorteigs o el gaudi total o parcial dels premis. En cas que aquests sorteigs no pogués realitzar-se, bé per fraus detectats, errors tècnics, o qualsevol altre motiu que no estigui sota el control de l'Empresa i que afecti el normal desenvolupament del Concurs, ens reservem el dret a cancel·lar, modificar, o suspendre'ls.

7. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

L'Empresa responsable del tractament de les vostres dades és AMICS DE LA RAMBLA, amb domicili a La Rambla, 88-94, 3rD, Barcelona, ​​08002 i número identificatiu G58129974. De conformitat amb l’establert al Reglament General de Protecció de Dades, cada participant amb l'acceptació d'aquestes Bases Legals accepta que les seves dades personals siguin incorporades a un fitxer, titularitat d'aquesta, amb la finalitat de gestionar els sorteigs, així com difondre i donar publicitat als resultats, i tramitar el lliurament dels premis. Us informem que podeu exercir els vostres drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Oposició, Limitació del tractament, Portabilitat, oblit i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades mitjançant l'enviament d'un e-mail a info@amicsdelarambla.cat, adjuntant còpia d'un document identificatiu. Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, el participant té dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control, en particular a l'Estat membre on tingui la residència habitual, el lloc de treball o el lloc de la suposada infracció, en cas que considereu que el tractament de les vostres dades personals no és adequat a la normativa, així com en el cas de no veure satisfet l'exercici dels vostres drets. És per això que el participant declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades personals acceptant i consentint el tractament.

8. CANVIS I ACCEPTACIÓ

Ens reservem el dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals, en la mesura que no perjudiqui o menyscabi els drets dels Participants en els sorteigs. El mer fet de participar en les rutes implica que el Participant accepta totalment les condicions d'aquestes Bases Legals.

9. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes bases legals es regeixen de conformitat amb la llei espanyola. Són competents per resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que es pugui plantejar en relació amb la validesa, la interpretació o el compliment d'aquestes bases els jutjats i els tribunals de la ciutat de residència del participant.

LA RAMBLA DE BARCELONA
La Rambla és un dels indrets de Barcelona on bull més activitat, una ciutat dins d'una altra ciutat.
Carregant...
x
X